دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13865 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 40
13866 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13869 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13871 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13881 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 24
13884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13885 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13892 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13906 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13907 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13908 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9
13911 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13916 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13917 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13921 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13923 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13929 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13930 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13931 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13932 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13937 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
13939 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13940 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13943 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط زن 9 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13944 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 21 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13945 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
13947 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13948 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13951 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13953 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13970 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13971 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط مرد 24 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد