دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مطالعات منطقه ای در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13937 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
13938 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 16
13939 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13940 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13941 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13942 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
13943 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط زن 9 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13944 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 21 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13945 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
13947 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13948 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13949 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
13951 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13952 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13953 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13954 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15