دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14179 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14194 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14210 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14218 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14221 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14229 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14258 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14259 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14283 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14284 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20