دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14059 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14063 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14072 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14074 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14083 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14104 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14109 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25590 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14149 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14161 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14164 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14167 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14169 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14172 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
14178 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
14180 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14188 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14191 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
14193 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
14201 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14208 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
14209 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14239 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14243 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14244 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14265 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
14266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
14270 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14279 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14290 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14291 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25592 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14321 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور