دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14072 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14109 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14169 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
14178 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
14187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14191 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
14193 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
14201 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14211 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14215 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14219 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14291 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14321 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور