دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14075 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14173 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14189 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14200 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14280 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4