دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روانشناسی تربیتی در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14238 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14239 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14240 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14241 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14242 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14243 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14244 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14245 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14246 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14247 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14248 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14251 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14252 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14253 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14256 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
14257 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد
14258 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14259 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14263 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14264 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14265 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
14266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
14267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14268 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14269 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14270 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14272 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14273 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14274 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14275 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14277 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14278 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14279 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14280 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14281 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14282 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14283 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14284 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14285 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14286 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14288 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14289 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14290 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14291 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14293 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14294 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14296 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14297 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25592 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14321 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور