دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14068 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14171 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14199 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14224 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14236 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14253 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14297 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20