دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14082 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14083 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14084 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14085 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14086 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14088 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14089 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14090 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14091 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14092 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14093 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14094 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
14095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14098 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14099 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14100 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14101 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14102 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14103 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14179 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14180 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
14181 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14182 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14184 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
14186 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14188 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14189 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14190 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14191 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
14192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 5
14193 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14209 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
14267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14268 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14269 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14270 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14272 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14273 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14274 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14275 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14277 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
14278 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
14279 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14280 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14281 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
14282 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
14283 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14284 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14285 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14286 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14288 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14289 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6