دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14340 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 11
14362 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14381 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14395 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14397 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14398 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14465 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14471 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14479 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14506 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14511 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14519 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14520 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14528 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 6
14549 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 4
14560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی هر دو 20