دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - حسابداری در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14322 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14323 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14324 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14325 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود. - فقط زن
14326 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14327 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14
14328 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14329 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14330 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14331 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
14332 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14333 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14334 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14335 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14336 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14337 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14338 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 9
14339 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
14340 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 11
14341 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14342 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
14343 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14
14344 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14345 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
14346 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14347 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
14348 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14349 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
14350 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
14351 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14352 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14353 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14354 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14355 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14356 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14357 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 3
14358 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14359 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14360 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14361 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14362 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14363 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
14364 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4
14365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
14366 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14367 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14368 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14369 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14370 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14371 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14372 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14373 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
14374 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14375 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14376 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14377 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14378 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14379 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14380 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14381 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14382 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14383 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14384 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14385 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14386 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14393 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14394 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14395 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14396 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14397 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 13 فقط مرد
14398 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 13 فقط زن
14399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14401 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14402 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14403 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14404 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14405 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
14413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
14415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14428 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگلویه و بویر احمد حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14461 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14462 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
14463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
14464 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14465 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14466 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14467 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14468 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14469 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14470 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14471 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14472 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14473 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14474 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14475 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14476 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14477 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14478 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
14479 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14480 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14481 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14482 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14483 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14484 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14485 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14498 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14499 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14500 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14501 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14502 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14503 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14504 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14505 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14506 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14507 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور