دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تولید و عملیات در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15191 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15192 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 13
15193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15194 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15195 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15196 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15197 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15198 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15199 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15200 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15201 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 16
15202 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15203 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15204 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15205 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15206 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15207 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15208 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15209 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15231 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15232 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15233 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15235 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15236 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15237 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15238 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15239 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15240 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15241 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15244 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15245 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15246 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15247 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15261 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15262 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15263 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15264 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15265 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15266 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15284 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15285 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15286 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان لرستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15322 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور