دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14629 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14655 روزانه دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14674 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14699 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14721 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
14737 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
14757 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14758 مجازی دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15006 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15009 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15016 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15041 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15181 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15194 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15212 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15214 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15252 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15327 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15334 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
15341 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15347 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15398 روزانه دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15405 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نوآوری تکنولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15430 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
15438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی و ریسک آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15467 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15476 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15478 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15483 روزانه دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15484 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15487 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15492 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15501 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15508 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
15509 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15511 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15514 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15517 مجازی دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15518 مجازی دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15520 مجازی دانشگاه تهران تهران توسعه آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15521 مجازی دانشگاه تهران تهران فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15559 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15560 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15566 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15567 مجازی دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15568 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور