دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه یزد در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14650 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14668 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
14717 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14732 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
14771 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14781 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15190 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15209 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15230 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15247 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15260 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15266 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15428 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15437 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15444 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه