دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
14814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
14815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
14816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
14830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
14835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
14836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کارآفرینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
15172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب وکار الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
15369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 10
15372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 20
15373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستم های اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی هر دو 10
15374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 10
15375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 20
15535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
15542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20