دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - مدیریت دولتی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14998 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14999 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15000 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15001 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
15002 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15003 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15004 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15005 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15006 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15007 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15008 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15009 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15010 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15011 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15013 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15014 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15015 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 4
15016 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15017 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 3
15018 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 14
15019 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 7
15020 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15021 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15023 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15024 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15025 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15026 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15027 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15028 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی هر دو 8
15029 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15030 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15031 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15032 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15033 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15034 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15035 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15036 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15037 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15039 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15040 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15041 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15042 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15043 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15044 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15045 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15046 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 2
15047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5
15048 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 3
15049 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15050 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15051 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15052 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15053 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15054 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 5
15055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
15056 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15057 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل منابع انسانی و روابط کار آموزشی پژوهشی هر دو 8
15058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15059 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم توسعه منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15060 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15061 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15062 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15063 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15064 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15065 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15066 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15067 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15068 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمان های دولتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 15
15165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
15172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 10
15173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15175 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
15176 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15177 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشی پژوهشی هر دو 20
15178 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد