دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15180 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15181 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15182 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15183 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 9
15184 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15186 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15187 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15188 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15189 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15190 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15191 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15192 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 13
15193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15194 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15195 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15196 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15197 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15198 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15199 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15200 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15201 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 16
15202 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 7
15203 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15204 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15205 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15206 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15207 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15208 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 10
15209 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12
15210 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15211 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15212 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15213 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15214 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15215 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15217 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15218 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 7
15219 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15220 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
15221 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15223 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15224 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15225 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15226 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15228 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15229 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15230 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15231 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15232 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15233 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15235 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 5
15236 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15237 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15238 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15239 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15240 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15241 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 4
15242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15244 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15245 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 3
15246 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 2
15247 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8
15248 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15249 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
15251 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15252 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15253 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15254 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15255 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6
15256 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
15257 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
15258 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15259 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15260 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15261 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15262 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 6
15263 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
15264 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15265 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15266 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15267 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 15
15269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی سمنان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15284 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15285 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15286 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - خرمدره زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان لرستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی هر دو 20
15312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تأمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
15314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15317 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
15320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
15321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان(استان قزوین) قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
15322 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15323 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور