دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 7 - کارآفرینی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15465 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
15466 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15467 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15468 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15469 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 6
15470 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12
15471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15472 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15473 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
15474 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15475 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15476 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15477 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
15478 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15479 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15480 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15481 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
15482 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15483 روزانه دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15484 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15485 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15486 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15487 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15488 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15490 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12
15491 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15492 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15493 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15494 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 6
15495 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12
15496 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 5
15497 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 3
15498 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
15499 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
15500 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 2
15501 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15502 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15504 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15505 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15506 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
15507 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
15508 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
15509 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15510 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15511 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15512 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 5
15513 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 12
15514 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15515 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15516 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15517 مجازی دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15518 مجازی دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15519 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15520 مجازی دانشگاه تهران تهران توسعه آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15521 مجازی دانشگاه تهران تهران فناوری آموزش محور هر دو 15 آموزش محور
15522 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 15
15523 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
15524 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15525 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15526 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15527 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15528 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
15529 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15530 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15532 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15533 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز گرایش ام ب ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
15534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 20
15535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار جدید آموزشی پژوهشی هر دو 10
15537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سازمانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
15542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
15543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب وکار الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
15551 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15552 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب وکار جدید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15553 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور