دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15589 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15590 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15591 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15593 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15595 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15600 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15606 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 6
15610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 6
15612 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12
15613 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15621 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15622 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15623 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15626 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15627 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 4
15629 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15631 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15635 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15639 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15640 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
15643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15645 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15652 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 11
15656 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15659 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15673 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 15
15674 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن