دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15593 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 6
15621 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15629 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15659 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه