دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مشاوره توان بخشی در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15613 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15619 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15620 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15621 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15622 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
15623 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15624 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15650 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15651 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15652 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 11
15653 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15659 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توان بخشی آموزشی پژوهشی هر دو 20