دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مشاوره خانواده در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15602 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 11
15603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
15605 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15606 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 6
15607 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15608 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
15609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 6
15611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
15612 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12
15614 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
15615 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12
15616 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12
15617 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15618 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15637 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15638 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15639 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
15640 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
15641 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 1
15642 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15644 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15645 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15646 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15647 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 5
15648 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 2
15655 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15656 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15657 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15658 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 15
15667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 10
15668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
15669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20
15673 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 15
15674 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
15675 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
15676 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 20