دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مشاور ه مدرسه در رشته مشاوره در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15588 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 11
15589 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15590 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15591 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15592 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 3
15593 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15594 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15595 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 12
15596 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 4
15597 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15625 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15626 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 6
15627 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 4
15628 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 1
15629 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15630 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 2
15631 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15632 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 5
15660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 15
15661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 10
15662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاور ه مدرسه آموزشی پژوهشی هر دو 20