دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 15
15899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 10
15906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 10
15907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
15910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20