دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16069 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16088 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16097 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16109 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16139 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16140 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16153 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16172 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 4
16182 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16187 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16194 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16198 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16260 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16270 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16276 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16279 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16290 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16298 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16302 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16308 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16311 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه