دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16111 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16116 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16123 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16190 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16195 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16203 روزانه دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16204 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16209 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16212 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16220 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16255 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 4
16257 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16261 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16262 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16263 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل تهران
16271 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16272 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3