دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خوزستان در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16117 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16161 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16178 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16191 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16196 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16256 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 11 - سنجش از دور زمین شناختی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16314 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سنجش از دور زمینشناختی آموزشی پژوهشی هر دو 4