دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16065 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16084 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16107 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16150 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 5
16169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16201 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16214 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16236 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16245 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16258 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16268 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2