دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16070 روزانه دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16203 روزانه دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16239 روزانه دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16255 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 4
16257 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16262 روزانه دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16272 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3