دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه دامغان در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16090 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16112 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16130 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16157 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 7
16175 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16205 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 8 - زمین شناسی مهندسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16264 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16273 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1