دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16078 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16119 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16141 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16163 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 9
16179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16197 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16284 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16293 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16299 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16306 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7