دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16073 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
16091 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16131 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16167 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 18
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16206 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16218 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16244 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی آموزشی پژوهشی هر دو 12