دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در لرستان در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16080 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16122 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16288 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16297 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1