دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16083 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16084 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16085 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16086 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16087 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16088 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16090 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16091 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16092 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16093 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16095 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16096 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16125 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16126 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16127 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16128 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16129 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16130 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16131 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16133 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16134 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16135 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16136 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16137 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16168 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16170 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16171 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
16172 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 4
16173 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16174 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16175 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 1
16176 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 6
16177 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16178 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16180 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 2
16181 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16194 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16195 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16196 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16197 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16213 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16214 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16215 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16218 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16219 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16220 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16221 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 7 - زمین شناسی نفت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16257 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمینشناسی نفت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16289 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16290 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16291 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16292 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16293 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16294 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16295 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16296 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16297 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16308 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16309 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 11 - سنجش از دور زمین شناختی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16316 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور زمینشناختی آموزشی پژوهشی هر دو 2