دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پترولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پترولوژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمینشناسی اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - آب زمین شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آبزمینشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 9 - زمین شناسی زیست محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمینشناسی زیست محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 10 - زمین شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15