دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی در رشته مجموعه علوم زمین در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16200 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16201 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16202 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16203 روزانه دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16204 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل تهران
16205 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16206 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16207 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16208 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16209 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16210 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16212 روزانه پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16213 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16214 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16215 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16218 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16219 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16220 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16221 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16223 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16235 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینهنگاری و دیرینهشناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20