دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16381 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
16398 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16417 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16447 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16460 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16465 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16502 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16520 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16540 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16548 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16552 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16577 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16588 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16603 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16608 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16610 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16624 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16625 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16681 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16696 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16713 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16726 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16734 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16745 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16749 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16780 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16798 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 17
16817 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 8
16831 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16842 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16856 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16863 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16864 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16869 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16907 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16915 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16932 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16939 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16958 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16971 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 25
16977 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16984 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16986 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه