دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16375 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
16400 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16406 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16410 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16448 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16452 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16455 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
16478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16496 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16522 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16529 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16534 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16553 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16556 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
16571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16589 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16595 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16599 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16611 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16916 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
16935 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه