دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16376 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16382 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16383 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16384 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16385 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16396 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16401 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16402 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
16404 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16407 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
16423 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16425 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16426 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16427 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
16431 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16437 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16438 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16439 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16446 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16449 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16450 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16469 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16470 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16497 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
16504 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16505 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16506 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16518 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16523 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16525 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16527 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16528 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16531 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 21
16545 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16550 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16557 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
16560 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
16567 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16568 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16572 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
16579 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16587 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16590 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16592 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16594 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16597 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16609 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16617 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16622 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16623 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
16630 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16631 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16672 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی آلی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16676 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16682 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16683 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16699 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16700 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16702 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16703 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16717 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16721 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16727 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16733 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16739 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16753 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16754 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16775 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16782 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16783 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16784 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16796 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16801 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3
16802 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16804 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 6
16805 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16807 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16822 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16826 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
16833 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1
16834 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16841 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16844 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16845 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16847 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16849 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16860 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
16870 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16903 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شیمی تجزیه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16908 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16917 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16919 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16922 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16927 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16933 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده نانو فناوري
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
16941 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16942 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
16947 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16957 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16960 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16961 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16966 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16979 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16985 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
16989 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور