دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16389 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16393 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
16403 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16442 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16445 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
16451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
16467 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16510 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16514 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16526 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16583 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16586 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16628 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16788 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 16
16792 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16803 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16837 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2
16840 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5
16846 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16867 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16910 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16913 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16928 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16931 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15