دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16991 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17002 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17020 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17028 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17052 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17056 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17070 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17131 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17135 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17149 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17169 روزانه مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17172 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17176 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17189 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
17205 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17229 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17249 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17282 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17300 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17325 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
17328 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17340 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17355 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17375 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 6
17390 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17409 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17428 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15