دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16997 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17024 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 24
17031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17036 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17051 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 11
17082 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17107 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 9
17111 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17133 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 13
17139 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
17187 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17197 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17198 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
17209 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17214 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
17220 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17233 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17260 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17272 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17290 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17326 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17331 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17370 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17379 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1
17382 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1
17389 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17401 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17429 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17438 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15