دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16990 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
16992 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 35
16998 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
17003 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17006 روزانه دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17015 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14 شرايط در انتهاي دفترچه
17018 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17025 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17027 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17032 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17059 روزانه دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17060 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17063 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
17068 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17073 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده اپتيك و فتونيك
17074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17078 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17097 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17098 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
17108 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17120 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17123 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17125 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17130 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17134 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17145 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17150 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17151 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17158 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17160 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17161 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17171 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17174 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17202 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17203 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17210 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17212 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17213 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 6
17218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1
17219 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
17222 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17223 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17224 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17226 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17227 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17228 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17230 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17234 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17239 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17240 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17246 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17256 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17277 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17278 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17281 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17284 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17301 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
17317 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17320 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
17321 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17324 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17327 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17336 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
17341 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17356 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17364 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17374 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17380 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17384 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2
17385 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17386 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17388 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17427 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17432 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17434 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17436 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15