دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17007 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17045 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17099 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17110 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17117 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17126 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 10
17137 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
17143 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
17162 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17179 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17204 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17241 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17257 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17267 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17288 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17309 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
17315 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17322 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17330 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17334 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17349 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17360 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17391 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17410 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17415 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17463 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 20