دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17002 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17056 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
17149 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17172 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17189 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
17205 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17300 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
17340 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17355 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17375 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 6
17390 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17409 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17428 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه