دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16990 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17018 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17068 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17130 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
17158 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
17206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 9
17210 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 6
17221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
17228 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17281 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17324 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17380 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17384 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2
17386 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
17388 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17417 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17432 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17436 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه