دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17025 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17073 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده اپتيك و فتونيك
17134 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17160 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17212 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1
17222 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17224 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17327 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17385 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17418 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17434 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه