دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه مازندران - بابلسر در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16993 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
17042 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17085 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17115 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
17142 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17200 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
17208 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 3
17231 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
17264 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17292 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17313 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
17333 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17352 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17373 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
17378 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 2
17398 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17406 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17412 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17420 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه