دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17010 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 26
17029 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17101 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 14
17109 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 19
17128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 14
17136 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17153 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
17155 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17192 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 18
17196 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
17207 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 15
17243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17245 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17304 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17308 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
17323 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 7
17329 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17342 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17344 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17367 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
17377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی هر دو 4
17392 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17416 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17422 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه