دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیزیک بنیادی در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17170 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17171 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
17172 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17173 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
17174 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17175 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17176 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17178 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 9
17179 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17180 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
17181 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 20
17182 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17353 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
17354 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
17355 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17356 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
17357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17359 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17360 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17427 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک بنیادی آموزشی پژوهشی هر دو 15